ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นประธานและลงนามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อยกระดับการเรียน การสอนภาษาจีน เสริมสร้างความเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันไทย-จีน และส่งเสริม ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย