กิจกรรมอบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมอบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย และอาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย