กิจกรรมส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมส่งมอบนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูสอนภาษาจีนให้แก่โรงเรียนในเครือข่าย ภายใต้โครงการ InternationalInternship Program จากมหาวิทยาลัย Pu'er University วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม 10130