โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปีที่ 1

โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาปีที่ 1 คณะมนุษยสาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารยุคที่ 21 ปนะจำปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมฐาน)