บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (30 มีนาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัทยา สิทธิวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยประธานโปรแกรมวิชา ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และประธานโปรแกรมวิชา ซึ่งได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบริหารงาน ดังนี้ 1. จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรม ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง และไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 2. จะมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยการให้บริการตามมาตรฐาน สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ 3. จะให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ได้ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 4. จะปลูกฝังวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบ และค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรทุกระดับ อันจะนำไปสู่การเป็นคณะมนุษยศาสตร์ที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง กรณีพบการทุจริตจะดำเนินมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำความผิดบนพื้นฐานหลักนิติธรรม 5. จะถ่ายทอดนโยบาย หรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์การผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการเกิดการเรียนรู้และนำปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน