ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี2565

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถระทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยุคใหม่ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งมอบหนังสือ

กิจกรรมอบรมปฐมนิเทศนักษึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์ผลงาน

ประชุมคณะครั้งที่ 1/2565

ต้อนรับนักศึกษาจาก Shan Community College

ผลการประกวด CGN Virtual Solo & Ensemble Competition 2022

กิจกรรม "เข้าค่ายวรรณศิลป์ ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย"

ผลการตัดสินการประกวดเรื่องสั้น

ทำบุญคณะ 2565

ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ภายใต้กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ณ จังหวัดเชียงราย

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือโครงการครูพี่เลี้ยง

กิจกรรมปรับปรุ่งทัศนียภาพคณะมนุษยษศาสตร์(ปลูกต้นไม้)

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ 2565

ต้อนรับโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

กิจกรรมประชุมรวบรวมและนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ประชุมงานวิจัยฟ้าเหนือ

พิธีเปิดหอศิลป์และ มอบรางวัลการแต่งการพื้นเมือง

สวัสดีปีใหม่อธิการ 2565

สวัสดีปีใหม่ 2565

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

รับมอบทุนการศึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แสงสิทธิ์

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงเล็ก

พิธิวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565

กฐิน

รับรางวัลชนะเลิศกระประกวดวีดีโอ คณะมนุษยศาสตร์ ชื่อคลิปวีดีโอ “ HOME”

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

ต้อนรับนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

พิธีหล่อเทียนพรรษา

ตานหาแม่ฟ้าหลวง 2564

มอบสื่อและแอปพลิเคชั่นประวัติและสถานที่ท่องเที่ยวบ้านดู่

วันราชภัฏ 2564

ประกันคุณภาพระดับคณะ

ประชุมวารสารฟ้าเหนือ

การประชุมระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

ทีมงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แสดงความยินดีบัญฑิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ 2563

ทอดกฐินสามัคคี

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

พิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

ต้อนรับท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์

วันราชภัฏ

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงความยินกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมการประกวด CRRU MODEL Contest 2019

Freshy Night

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่