กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ห้อง 129 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย