มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งมอบหนังสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ส่งมอบหนังสือ "อาข่า@ดอยผาหมี" และแอพพลิเคชั่น "Wiang Phang kham " ส่งเสริมการท่องเทียว . เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยนายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ มอบหมายให้นายธนทรัพย์ เกเย็น รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการเดินทางมาส่งมอบหนังสือเล่มเล็ก "อาข่า@ดอยผาหมี" และแผนที่ท่องเที่ยว จากโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาพลวัตทางวัฒนธรรมของกลมุ่ชาติพันธุ์ข่าดอยผาหมี: การท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย อ.ดร.อนันตา สุขวัฒน์ และแอพพลิเคชั่น "Wiang Phang kham " เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.เวียงพางคำ หัวหน้าโครงการคือ ผศ.วราภรณ์ ศรีนาราช และคณะ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างคณะมนุษย์ศาสตร์ และเทศบาลตำบลเวียงพางคำ . โดยท่านสามารถ เข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Wiang Phang kham " เพื่อค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ตามลิงค์ด้านล่างนี้ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cwie.wiangphangkham .