กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์ผลงาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์ผลงานจากการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and Work Integrated Education : (CWIE) คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2564 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 129 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย