บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง กับ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ สามารถเพิ่มสมรรถนะทางด้านดนตรี ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า รวมทั้งสามารถพัฒนาด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ทางการศึกษา การวิจัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกัน ในการให้บริการ ทางวิชาการและการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดข้อตกลง ดังนี้ 1. ด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากร 3. ด้านการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ 4. ด้านความร่วมมืออื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน