HM_CRRU Smart Character

คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21 : CRRU Smart Character ระหว่าง 2-4 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย