ต้อนรับนักศึกษาจาก Shan Community College

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Shan Community College กว่า 30 คน โดยมีผู้บริหารและอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์เป็นวิทยากร