กิจกรรมประชุมรวบรวมและนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

กิจกรรมประชุมรวบรวมและนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 : ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย