ปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ชิดชนก ยมจินดา หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเกาหลี โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ดังนี้ Mr.Kim Hak Hyun, Mrs. Hong Soomin และ อ.ปุณยวัจน์ พรหมหล้า ตลอดจนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยอินเจ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Inje University) ซึ่งเดินทางมาศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 1 เดือน ณ ตึกเกาหลีศึกษา (ตึก 66) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย // ในชุดแรกจำนวน 4 คน และต่อไปจะมีนักศึกษาจากเกาหลีใต้เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทุกปีการศึกษา #WeloveHM2023 // 06.01.2023