ร่วมทำกิจกรรมที่ Singapore University of Social Science

อาจารย์ปรียาภา วังมณี และอาจารย์สมลักษณ์ จันทรมาศ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้แทนคณาจารย์นำนักนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 49 คน ร่วมทำกิจกรรมที่ Singapore University of Social Science ซึ่งเป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉพาะ เข้าวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทางโปรแกรมฯ ขอขอบพระคุณวิทยากร Ms.Barbara Eu, Assistant Manager (Office of Global Programmes)ที่ให้เกียรติมาบรรยายและให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมในประเทศสิงคโปร์และการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางวัฒนธรรม #Human_CREU #HM_CRRU