นางสาวธันยาพร จิตไมตรีกุล นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก

นางสาวธันยาพร จิตไมตรีกุล นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “ในหัวข้อ "Martin Luther King Jr.’s Legacy" จัดโดย สถานทูตสหรัฐฯ ------- โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทเยาวชน และบุคคลทั่วไป ผู้เข้าประกวดในประเภทเยาวชนต้องมีอายุระหว่าง 15-24 ปี ในวันที่เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดในประเภทบุคคลทั่วไปต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีในวันที่เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องถือสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพลเมืองอเมริกัน อัปโหลดภาพที่ถ่ายด้วยตนเองซึ่งเกี่ยวกับประเด็นการมีส่วนร่วมของพลเมือง สิทธิเท่าเทียม หรือจิตอาสา พร้อม ตั้งชื่อและคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย