นางสาวเกี๋ยงคำ สุภา

นางสาวเกี๋ยงคำ สุภา นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี” ประจำปี 2566 ประเภทนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านการ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยประเภทเดี่ยวสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ในงาน "วันราชภัฏ" ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย