ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ต้อนรับคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตร (benchmark) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย