ประเพณีปี๋ใหม่เมืองคณะมนุษยสาสตร์

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธันธ์ อุทยานุกูล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ วันปี๋ใหม่เมือง โดยเริ่มกิจกรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย 1. สักการะพระพุทธธัมมธีปมณีศรี  2. สักการะเจ้าพ่อแสนหวี 3. สักการะพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมมราชชนนี จากนั้น สรงน้ำพระพุทธรูป รถน้ำดำหัว คณาจารย์ผู้อาวุโส บุคลากรเกษียณอายุราชการ และผู้มีอุปการะคุณต่อคณะฯ ปีนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมให้พรแก่สมาชิกบ้านมนุษยศาสตร์จำนวน 15 ท่าน ตลอดจนมีตัวแทนศิษย์เก่า ทีมผู้นำสโมสรนักศึกษามาร่วมแสดงความกตัญญูกต่อเวทิตาต่อคณาจารย์ทุกท่าน บรรายากาศเต็มไปด้วยความรัก❤️ความอบอุ่น ความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นที่บ้านหลังนี้มีต่อกันเสมอมา #การจัดกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีทางล้านนาอันดีงาม