กิจกรรม “Workshop Trumpets”

กิจกรรม “Workshop Trumpets” โดย Peof.Guang Chen (Trumpet Professor of the Central Conservatory of Music, Beijing) วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 | เวลา 13.00น.-15.00น. ณ อาคารศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย