ยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้อาคารเรียนหลังใหม่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ศรีนาราช และอาจารย์ ดร.น่านฟ้า จันทะพรม เป็นตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้อาคารเรียนหลังใหม่