Talent Shows

กิจกรรมประกวดการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเพณีและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านการแสดงความสามารถพิเศษของนักศึกษา Talent Shows วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ณัฏฐิพลรีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย