อบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติ

กิจกรรมอบรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษานานาชาติสู่การเรียนรู้ เข้าใจ พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อนยกระดับศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์สู่สังคมในยุคศตวรรษที่ 21 วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ ณัฏฐิพลรีสอร์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย