อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

อาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี ดร.เจษฎา สอนบาลี และคุณอณุสรณ์ บุญเรือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561