กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เราชาวมนุษยศาสตร์แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพตนเองสุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนมหาวิทยาลัย

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ นำโดยอาจารย์น่านฟ้า จันทะพรม จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เราชาวมนุษยศาสตร์แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพตนเองสุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าว มีคุณรัชพล เวียงคำ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารหลักการออกกำลังกาย และเป็นผู้นำกิจกรรมการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9:30 น.