WLP Cultural Festival 2018

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561คณะมนุษยศาสตร์นำโดยโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก จัดกิจกรรม WLP Cultural Festival 2018 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย