อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ หัวข้อ"ชีวิตเราดีแล้ว รักในการทำดี มีคุณธรรม และทำในสิ่งที่ดี" โดยพระครูสมุห์ ปัณณธร ปัณณวีริโย และคุณวินัย ยี่เพ็ญ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย