ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ IIP

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและกลวิธีการสอนในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ให้เทคโนโลยีการเรียนการสอน

กิจกรรมอบรมและทดสอบสมรรถนะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

วันราชภัฏ

สื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบป่าตึง


ปฏิทินวิชาการ 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol