ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

Freshy Night

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเทียน @ Socks and Ties

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง


ปฏิทินวิชาการ 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol