ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์คนกล้าไม่พึ่งพายาเสพติด

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา IIP

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เราชาวมนุษยศาสตร์แต่งกายดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพตนเองสุขภาวะของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนมหาวิทยาลัย

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสมาคมวิจัยปรัชญาการศึกษาเถาสิงจือ

ต้อนรับคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรมอบรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์


ปฏิทินวิชาการกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ