ข่าวสาร & ประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

พิธีบายศรีสู่ขวัญ

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ


ปฏิทินวิชาการ 

วิดิโอแนะนำกิจการนักศึกษา

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม


ความภาคภูมิใจ

งานวิจัยบริการวิชาการ

นักศึกษานานาชาติ

The Idol